donderdag 2 september 2010

Willem IV vrijmetselaar?

Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis heeft de boedelinventarissen van het Huis van Oranje (1576-1795) alweer enige tijd geleden op haar website toegankelijk gemaakt. online. Zoeken naar de term 'vrijmetselarij' levert één treffer op. De ‘Inventaris van kleren en kostbaarheden van Willem IV' uit 1750 vermeldt:

‘No. 359: 1 plaque emaille sur cuivre, faite a Berlin, et representant un loge des francs-macons’

[= Nr. 359. 1 (wand)decoratie van emaille op koper, gemaakt te Berlijn, voorstellende een vrijmetselaarsloge].

Deze vermelding versterkt wellicht het argument van diverse onderzoekers, die stellen dat Willem IV zelf vrijmetselaar was. Zie bijvoorbeeld Jan Snoek, 'Orange-Nassau', in: Eric Saunier (ed.): Encyclopédie de la Franc-Maçonnerie, Paris 2000, pp. 624-625.

Geen opmerkingen: