maandag 22 juni 2009

Besluit NMC uitgesteld

Het vertrek van het Cultureel Maçonniek Centrum uit Den Haag is (gelukkig) nog niet definitief!
Zoals eerder bericht op deze blog, was het hoofdbestuur van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden voornemens haar kantoor en verzamelingen te vestigen in een logegebouw elders in het land. Dit plan heeft in brede kring zorgen opgewekt. Niet alleen omdat het de bijna 300-jarige cultuurhistorische banden met Den Haag zou verbreken en tevens een fysieke scheiding van verwante collecties en nabijgelegen leerstoelen zou betekenen. Ook, omdat in de gestelde criteria voor in te dienen voorstellen geen professionele eisen aan museale berging voor de wereldberoemde collectie voorop werden gesteld.
Op de jaarvergadering van 2008 werd door de leden van de Orde gekozen uit voorstellen van diverse regio’s, waarna plannen van Bilthoven en Arnhem werden aangewezen om verder uit te werken. In de afgelopen periode werden de uitgewerkte concepten bestudeerd, waarbij nieuwe feiten en veranderde omstandigheden voor het hoofdbestuur reden waren op de jaarvergadering van 2009 haar leden het preadvies te geven deze plannen af te wijzen, hetgeen afgelopen weekend is gebeurd.
Dit maal is besloten om eerst een commissie samen te stellen, die de uitgangspunten van het plan opnieuw zal bekijken. Een van de vragen zal zijn, of het überhaupt wel noodzakelijk is de verzamelingen onder te brengen in een gecombineerd loge- en bestuursgebouw. De Stichting OVN heeft de afgelopen periode bepleit dat het cultuurhistorisch belang, de onlosmakelijke band met Den Haag en de fysieke noden van dit unieke erfgoed de doorslag moeten geven in de te nemen beslissing. Zij is dan verheugd met dit nieuws, al blijven met deze uitgestelde beslissing dezelfde zorgen voor de toekomst van de collectie bestaan. Hopelijk worden dit maal niet alleen deskundig geachte eigen leden, maar ook onafhankelijke deskundigen uit de (profane) erfgoedsector om vrijblijvend advies gevraagd. Misschien wordt het geschetste culturele rampscenario dan toch nog afgewend.

donderdag 18 juni 2009

Vrijmetselarij en fascisme

In de academische publicatiereeks Quellen und Darstellungen zur europäischen Freimaurerei is het tiende deel verschenen: Freimaurerei und europäischer Faschismus.
De relatie tussen vrijmetselarij en fascisme was lange tijd een bijna taboe onderwerp, maar de laatste jaren is het juist onder onderzoekers in het middelpunt van de belangstelling komen te staan. De bijdragen aan deze publicatie belichten de complexe relatie tussen Europees fascisme, als de uitwassen daarvan in het Duitse Nationalsocialisme, in Oostenrijk en Italie, in de 'Action française' en onder het regime van Franco in Spanje. Fascisme wordt daarbij als een Europees historisch fenomeen benaderd, waarbinnen zich vele vertakkingen hebben ontwikkeld, die zowel overlappen als onderling verschillen. Hiermee beogen de auteurs een onderbelicht aspect van de recente geschiedenis van de vrijmetselarij te belichten en een eerste invulling aan een belangrijk hiaat in het vakgebied te geven.

Publicatiegegevens: Helmut Reinalter (red.), Freimaurerei und europäischer Faschismus (Quellen und Darstellungen zur europäischen Freimaurerei, Band 10), Studienverlag, Innsbruck/Wien/Bozen 2009, 120 pag., ISBN 978-3-7065-4711-6, € 22.90.