donderdag 2 september 2010

Call for papers

Voor het congres The Visual and the Symbolic in Western Esotericism, dat van 6 tot 10 juli 2011 aan de Universiteit van Szeged (Hongarije) wordt georganiseerd, is een call for papers uitgegaan. Het congres wordt georganiseerd door de European Society for the Study of Western Esotericism in samenwerking met de universiteit. Meer informatie en het indienen van voorstellen (deadline 15 november 2010) via: György E. Szönyi, geszonyi@lit.u-szeged.hu.

Willem IV vrijmetselaar?

Het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis heeft de boedelinventarissen van het Huis van Oranje (1576-1795) alweer enige tijd geleden op haar website toegankelijk gemaakt. online. Zoeken naar de term 'vrijmetselarij' levert één treffer op. De ‘Inventaris van kleren en kostbaarheden van Willem IV' uit 1750 vermeldt:

‘No. 359: 1 plaque emaille sur cuivre, faite a Berlin, et representant un loge des francs-macons’

[= Nr. 359. 1 (wand)decoratie van emaille op koper, gemaakt te Berlijn, voorstellende een vrijmetselaarsloge].

Deze vermelding versterkt wellicht het argument van diverse onderzoekers, die stellen dat Willem IV zelf vrijmetselaar was. Zie bijvoorbeeld Jan Snoek, 'Orange-Nassau', in: Eric Saunier (ed.): Encyclopédie de la Franc-Maçonnerie, Paris 2000, pp. 624-625.

Martines de Pasqually

Naar aanleiding van de 300ste geboortedag van Martines de Pasqually wordt in Marseille op 18 en 19 september 2010 een congres aan zijn deze belangrijke historische figuur gewijd. Het volledige programma is te vinden op http://institut-eleazar.blogspot.com/.

Congres: Vrijmetselarij en Verlichting

De Pierre-Théodore Verhaegen leerstoel voor vrijmetselarij en vrijdenkerijg aan de Vrije Universiteit Brussel organiseert op 9 en 10 december 2010 een congres rond het thema: Freemasons and Enlightenment: Radicalism Contested? Vanuit verschillende vakgebieden belicht een internationale groep sprekers het belang van maçonnieke organisaties en vooraanstaande vrijdenkers in verschillende landen binnen de context van de Verlichting. Sommige onderzoekers, waaronder Jonathan Israel, zien Spinoza als een sleutelfiguur in de Verlichting in haar meest radicale vorm. Welke rol speelden vrijmetselaren in de historische ontwikkeling: steunden zij radicale nieuwe ideeen of zetten zij zich hier juist tegen af? Sommige onderzoekers zien vrijmetselarij als een randverschijnsel of hindernis in de ontwikkeling van de moderne samenleving. Het congres wil een aanzet geven tot debat en aanknopingspunten met actuele kwesties bieden. Het programma omvat de volgende sprekers:

- The Enlightenment and Freemasonry: A Critical Enquiry, Prof. Dr. Margaret Jacob, University of California, USA;
- L’illusion radicale – La 'camera obscura' des Lumières, Prof. Dr. Charles Porset, Centre National de la Recherche Scientifique, Paris, France;
- Radicalisme d'origine ou malentendu fondateur? La franc-maçonnerie dans les premiers pamphlets anti-maçonniques (1738-1742), Prof. Dr. Roger Dachez, Université Paris III-Denis Diderot, France;
- Russian freemasonry. A peculiar mixture of Aufklärung and Erleuchtung, Dr. Ton de Kok, University of Amsterdam, Netherlands;
- Libre pensée et idée de Lumières dans la Nahdha arabe: Le cas d’Adib Ishaq (1856-1884), Prof. Dr. Abdelaziz Labib, Université de Tunis El-Manar, Tunisia;
- The Radical Enlightenment's Critique of Freemasonry: from Lessing to Mirabeau, Prof. Dr. Jonathan Israel, Institute for Advanced Study, Princeton, USA;
- English freemasonry during the Enlightenment: how radical, how conservative?, Prof. Dr. Cécile Revauger, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, France;
- Les Illuminés de Bavière, une franc-maçonnerie "radicale"?, Prof. Dr. Jean Mondot, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, France;
- Cosmopolitanism versus conflicting local and national identities in the Habsburg territories. Masonic networks and their political involvement under Joseph II, Dr. Tristan Coignard, Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3, France;
- Enlightenment, either way!, Drs. Gerard Bonneke, Nijmegen, Netherlands;
- Radicalism and Extremism are mutually exclusive, Prof. Dr. Ludo Abicht, University of Antwerp, Belgium.

Plaatsen zijn beperkt, de deadline voor aanmelding is 1 december 2010. Kosten € 15 voor studenten/€ 30 overige deelnemers. Aanmelding en informatie: Kees.Veenstra@vub.ac.be.