woensdag 4 augustus 2010

Oproep Vrije Timmerlieden

Onderzoeker Elly C.E. Blauw wil de geschiedenis van de Orde der Vrije Timmerlieden in Nederland in kaart brengen. Van deze aan vrijmetselarij verwante broederschap is uit publicaties van Dick van Peype in de jaren ’50 en ’70 bekend, dat ze in 1760 een loge in Maastricht oprichtte en ruim tien jaar later een loge te Leiden had, die in contact stond met de vrijmetselaarsloge La Vertu. Over de geschiedenis van deze Orde, haar loges in andere Nederlandse steden en de vindplaats van haar archieven, is tot nu toe weinig bekend. Hoog tijd dus om dit kennishiaat in te vullen.
Vakgenoten en geïnteresseerden, die bekend zijn met relevante documenten of informatie, worden verzocht om contact op te nemen met de onderzoekster. Dat kan via: info@stichtingovn.nl.

Nieuw samenwerkingsverband

In het tijdschrift Ken U Zelven vonden we het volgende bericht: '

Op 1 juni j.l. tekenden de Grootmeesters van de Reguliere Grootloge van Belgie en de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden een Convenant om binnen één jaar een bureau op te richten om de wetenschappelijke bestudering van maçonnieke bronnen in het Nederlandse taalgebied te stimuleren en uit te breiden. Daarbij zal dit bureau ondersteunend functioneren voor de de Leerstoel voor vrijmetselarijgeschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Terecht merkt de schrijver van het bericht op, dat het curieus is dat statutair zal worden vastgelegd, dat het wetenschappelijk bureau zal worden ontbonden indien een van de participerende organisaties de erkenning als reguliere Grootmacht zou verliezen. Daarmee wordt bedoeld: niet langer door de Grand Lodge of England als reguliere vrijmetselaarsorde wordt erkend; een erkenning die sinds de 18de eeuw onder meer gebaseerd is op het beperken van het lidmaatschap tot uitsluitend mannelijke leden).
Er bestaan reeds diverse internationale en nationale samenwerkingsverbanden tussen universitaire onderzoekscentra, erfgoedinstellingen en onderzoekers op het vakgebied, waarbij ook irreguliere Orden (met zowel mannelijke als vrouwelijke leden) en hun musea betrokken zijn. In academische kringen wordt bewust geen voorkeur uitgesproken voor onderzoek naar, door of met reguliere of irreguliere vrijmetselarij. Alle verschijningsvormen van vrijmetselarij zijn in historisch verband interessant en onderzoek moet altijd op volstrekt onpartijdige basis kunnen plaatsvinden. Het uitspreken van een voorkeur voor 'regulariteit' past niet in het beoogde 'wetenschappelijke' streven.

[Bron: Ken U Zelven, nr. 7-2010, bericht van Louis van Koert van loge Concordia ad Libertatem]